Các Mục Tiêu Bài Thi Tính Khả Dụng Cao và Vùng Lưu Trữ Cluster LPIC-3 306

Kỳ thi này là kết quả của sự phân chia phiên bản 2.0 của bài thi 304.

Phiên bản Mục tiêu Bài thi: 3.0

Mã thi: 306-300

Về Các Trọng số Mục tiêu: Mỗi mục tiêu được gán một giá trị trọng số. Các trọng số cho thấy tầm quan trọng tương đối của từng mục tiêu trong bài kiểm tra. Các mục tiêu có trọng số cao hơn sẽ được đề cập trong bài kiểm tra với nhiều câu hỏi hơn.

Purchase Voucher

Chủ đề 361: Quản Lý Cluster Có Tính Khả Dụng Cao

361.1 Các khái niệm và lý thuyết về tính khả dụng cao (trọng số: 6)

Trọng số 6
Mô tả Các thí sinh nên hiểu các thuộc tính và cách tiếp cận thiết kế của các cluster có tính khả dụng cao.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Hiểu các mục tiêu của tính khả dụng cao và kỹ thuật độ tin cậy của trang web
 • Hiểu các cấu trúc cluster phổ biến
 • Hiểu các cơ chế phục hồi và tổ chức lại cluster
 • Thiết kế một cấu trúc cluster thích hợp cho một mục đích nhất định
 • Hiểu các khía cạnh ứng dụng của tính khả dụng cao
 • Hiểu các cân nhắc về vận hành của tính khả dụng cao

Một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • Active/Passive Cluster (Cluster chủ động/thụ động)
 • Active/Active Cluster (Cluster đang hoạt động)
 • Failover Cluster
 • Load Balanced Cluster (Cluster cân bằng tải)
 • Shared-Nothing Cluster
 • Shared-Disk Cluster
 • Cluster resources (Các tài nguyên)
 • Cluster services (Các dịch vụ)
 • Quorum
 • Fencing (Fencing cấp nút và cấp tài nguyên)
 • Split brain
 • Redundancy (Dự phòng)
 • Mean Time Before Failure (MTBF) (Thời gian trung bình giữa hai lỗi)
 • Mean Time To Repair (MTTR) (Thời gian trung bình để sửa chữa)
 • Service Level Agreement (SLA) (Thỏa thuận cấp độ dịch vụ​)
 • Disaster Recovery (Phục hồi sau thảm họa)
 • State Handling (Xử lý tình trạng)
 • Replication (Đồng bộ dữ liệu)
 • Session handling (Xử lý session)

361.2 Cluster cân bằng tải (trọng số: 8)

Trọng số 8
Mô tả Các thí sinh cần biết cách cài đặt, cấu hình, bảo trì và khắc phục sự cố LVS. Điều này bao gồm việc cấu hình và sử dụng keepalived và ldirectord. Các thí sinh cũng có khả năng cài đặt, định cấu hình, bảo trì và khắc phục sự cố HAProxy.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Hiểu các khái niệm về LVS / IPVS
 • Hiểu những điều cơ bản về VRRP
 • Định cấu hình keepalived
 • Định cấu hình ldirectord
 • Định cấu hình mạng backend server
 • Hiểu về HAProxy
 • Định cấu hình HAProxy

Một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • ipvsadm
 • syncd
 • LVS Forwarding (NAT, Direct Routing, Tunneling, Local Node)
 • connection scheduling algorithms
 • keepalived configuration file (Tệp cấu hình keepalived)
 • ldirectord configuration file (Tệp cấu hình ldirectord)
 • genhash
 • HAProxy configuration file (Tệp cấu hình HAProxy)
 • load balancing algorithms (Các thuật toán cân bằng tải)
 • ACLs

361.3 Các Failover Cluster (trọng số 8)

Trọng số 8
Mô tả Các thí sinh cần có kinh nghiệm trong việc cài đặt, cấu hình, bảo trì và khắc phục sự cố của một Pacemaker cluster. Điều này bao gồm việc sử dụng Corosync. Trọng tâm là Pacemaker 2.x cho Corosync 2.x.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Hiểu cấu trúc và các thành phần của Pacemaker (CIB, CRMd, PEngine, LRMd, DC, STONITHd)
 • Quản lý các cấu hình Pacemaker cluster
 • Hiểu các lớp tài nguyên Pacemaker (OCF, LSB, Systemd, Service, STONITH, Nagios)
 • Quản lý các tài nguyên Pacemaker
 • Quản lý các quy tắc và ràng buộc về tài nguyên (vị trí, thứ tự, chỗ đặt máy chủ).
 • Quản lý các tính năng tài nguyên nâng cao (các mẫu, nhóm, tài nguyên nhân bản, tài nguyên đa quốc gia)
 • Thu thập thông tin node và quản lý sức khỏe node
 • Quản lý quorum và fencing trong một Pacemaker cluster
 • Định cấu hình Split Brain Detector trên bộ nhớ chung
 • Quản lý Pacemaker bằng PCS
 • Quản lý Pacemaker bằng crmsh
 • Cấu hình và quản lý corosync kết hợp với Pacemaker
 • Nhận biết về Pacemaker ACLs
 • Nhận thức về các công cụ cluster khác (OpenAIS, Heartbeat, CMAN)

Một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • pcs
 • crm
 • crm_mon
 • crm_verify
 • crm_simulate
 • crm_shadow
 • crm_resource
 • crm_attribute
 • crm_node
 • crm_standby
 • cibadmin
 • corosync.conf
 • authkey
 • corosync-cfgtool
 • corosync-cmapctl
 • corosync-quorumtool
 • stonith_admin
 • stonith
 • ocf:pacemaker:ping
 • ocf:pacemaker:NodeUtilization
 • ocf:pacemaker:ocf:SysInfo
 • ocf:pacemaker:HealthCPU
 • ocf:pacemaker:HealthSMART
 • sbd

Chủ đề 362: Vùng Lưu Trữ Cluster Có Tính Khả Dụng Cao

362.1 DRBD (trọng số: 6)

Trọng số 6
Mô tả Các thí sinh dự kiến có kinh nghiệm và kiến thức để cài đặt, cấu hình, bảo trì và khắc phục sự cố các thiết bị DRBD. Điều này bao gồm việc tích hợp với Pacemaker. Bao gồm cấu hình DRBD của phiên bản 9.0.x.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Hiểu về cấu trúc DRBD
 • Hiều các tài nguyên, trạng thái, chế độ sao chép DRBD
 • Định cấu hình các thiết bị và ổ đĩa DRBD
 • Định cấu hình các kết nối mạng và mesh DRBD
 • Định cấu hình khôi phục và xử lý lỗi tự động DRBD
 • Định cấu hình quorum DRBD và bộ xử lý cho split brain và fencing
 • Quản lý DRBD bằng drbdadm
 • Hiểu về các nguyên tắc của drbdsetup và drbdmeta
 • Khôi phục và xác minh tính toàn vẹn của thiết bị DRBD sau một hư hỏng
 • Tích hợp DRBD với Pacemaker
 • Hiểu các cấu trúc và tính năng của LINSTOR

Một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • Protocol A, B and C
 • Primary, Secondary
 • Three-way replication
 • drbd kernel module
 • drbdadm
 • drbdmon
 • drbdsetup
 • drbdmeta
 • /etc/drbd.conf
 • /etc/drbd.d/
 • /proc/drbd

362.2 Truy cập vùng lưu trữ cluster (trọng số: 3)

Trọng số 3
Mô tả Các thí sinh nên có khả năng kết nối một node Linux với bộ lưu trữ khối từ xa. Điều này bao gồm hiểu biết về công nghệ và các cấu trúc SAN phổ biến, bao gồm quản lý iSCSI, cũng như cấu hình đa đường (multipathing) cho tính khả dụng cao và sử dụng LVM trên một bộ lưu trữ cluster.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Hiểu các khái niệm về các mạng lưu trữ (Storage Area Network)
 • Hiểu các khái niệm về Kênh sợi quang (Fibre Channel), bao gồm các Toplog kênh sợi quang
 • Hiểu và quản lý các mục tiêu iSCSI và người khởi xướng
 • Hiểu và định cấu hình Device Mapper Multipath I/O (DM-MPIO)
 • Hiểu khái niệm một Distributed Lock Manager (DLM)
 • Hiểu và quản lý LVM nhóm
 • Quản lý DLM và LVM với Pacemaker

Một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • tgtadm
 • targets.conf
 • iscsiadm
 • iscsid.conf
 • /etc/multipath.conf
 • multipath
 • kpartx
 • pvmove
 • vgchange
 • lvchange

362.3 Các hệ thống tệp nhóm (trọng số: 4)

Trọng số 4
Mô tả Các thí sinh phải có khả năng cài đặt, bảo trì và khắc phục sự cố các GFS2 và OCFS2 filesystem. Điều này bao gồm nhận biết về các filesystem nhóm khác có sẵn trên Linux.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Hiểu các nguyên tắc của hệ thống tệp nhóm (cluster file systems) và hệ thống tệp phân tán (distributed file systems)
 • Hiểu về trình quản lý khóa phân tán (Distributed Lock Manager)
 • Tạo, duy trì và khắc phục sự cố các hệ thống tệp GFS2 trong một cluster
 • Tạo, duy trì và khắc phục sự cố các hệ thống tệp OCFS2 trong một cluster
 • Nhận biết về O2CB cluster stack
 • Nhận biết về các hệ thống tệp nhóm thường được sử dụng khác nhau, như AFS và Lustre

Một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • mkfs.gfs2
 • mount.gfs2
 • fsck.gfs2
 • gfs2_grow
 • gfs2_edit
 • gfs2_jadd
 • mkfs.ocfs2
 • mount.ocfs2
 • fsck.ocfs2
 • tunefs.ocfs2
 • mounted.ocfs2
 • o2info
 • o2image

Chủ đề 363: Vùng Lưu Trữ Phân Tán Có Tính Khả Dụng Cao

363.1 Các cluster lưu trữ GlusterFS (trọng số: 5) 

Trọng số 5
Mô tả Các thí sinh cần có kỹ năng quản lý và duy trì một cluster lưu trữ GlusterFS.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Hiểu cấu trúc và các thành phần của GlusterFS
 • Quản lý các peer GlusterFS, các storge pool đáng tin cậy, các brick và ổ đĩa
 • Mount và sử dụng GlusterFS hiện có
 • Định cấu hình các khía cạnh có tính khả dụng cao của GlusterFS
 • Mở rộng quy mô một GlusterFS cluster
 • Thay thế các brick bị hỏng
 • Khôi phục GlusterFS từ lỗi đường truyền vật lý
 • Khôi phục và xác minh tính toàn vẹn của một GlusterFS cluster sau khi bị hỏng
 • Nhận biết về GNFS

Một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • gluster (bao gồm các lệnh phụ có liên quan)

363.2 Các cluster lưu trữ Ceph (trọng số: 8)

Trọng số 8
Mô tả Các thí sinh cần có khả năng quản lý và duy trì một Cluster Ceph. Điều này bao gồm cấu hình của các thiết bị RGW, RDB và CephFS.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Hiểu kiến cấu và các thành phần của Ceph
 • Quản lý OSD, MGR, MON và MDS
 • Hiểu và quản lý các nhóm chỉ định và pool
 • Hiểu về các backend lưu trữ (FileStore và BlueStore)
 • Khởi tạo một cluster Ceph
 • Tạo và quản lý các thiết bị chặn Rados (Rados Block Devices)
 • Tạo và quản lý các ổ đĩa CephFS, bao gồm cả các ảnh chụp nhanh
 • Mount và sử dụng CephFS hiện có
 • Hiểu và điều chỉnh các bản đồ CRUSH
 • Định cấu hình các khía cạnh có tính khả dụng cao của Ceph
 • Mở rộng quy mô một cluster Ceph
 • Khôi phục và xác minh tính toàn vẹn của một cluster Ceph sau khi bị hỏng
 • Hiểu các khái niệm chính về cập nhật Ceph, bao gồm thứ tự cập nhật, các điều chỉnh và tính năng

Một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • ceph-deploy (bao gồm các lệnh phụ có liên quan)
 • ceph.conf
 • ceph (bao gồm các lệnh phụ có liên quan)
 • rados (bao gồm các lệnh phụ có liên quan)
 • rdb (bao gồm các lệnh phụ có liên quan)
 • cephfs (bao gồm các lệnh phụ có liên quan)
 • ceph-volume (bao gồm các lệnh phụ có liên quan)
 • ceph-authtool
 • ceph-bluestore-tool
 • crushtool

Chủ đề 364: Nút Đơn Có Tính Khả Dụng Cao

364.1 Tính khả dụng cao của phần cứng và tài nguyên (trọng số: 2)

Trọng số 2
Mô tả Các thí sinh phải có khả năng giám sát một nút cục bộ để phát hiện các lỗi phần cứng tiềm ẩn và tình trạng thiếu tài nguyên.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Hiểu và theo dõi các giá trị S.M.A.R.T bằng cách sử dụng smartmontools, bao gồm kích hoạt các kiểm tra đĩa thường xuyên
 • Định cấu hình tắt nguồn hệ thống tại các sự kiện UPC cụ thể
 • Định cấu hình monit cho các cảnh báo trong trường hợp cạn kiệt tài nguyên

Một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • smartctl
 • /etc/smartd.conf
 • smartd
 • nvme-cli
 • apcupsd
 • apctest
 • monit

364.2 RAID nâng cao (trọng số: 2)

Trọng số 2
Mô tả Các thí sinh phải có khả năng quản lý các thiết bị RAID phần mềm trên Linux. Điều này bao gồm các tính năng nâng cao như các RAID có thể chia nhỏ và các container RAID cũng như khôi phục các mảng RAID sau khi xảy ra sự cố.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Quản lý các thiết bị RAID bằng cách sử dụng các cấp raid khác nhau, bao gồm các đĩa trống, các RAID có thể phân vùng và các container RAID
 • Thêm và xóa các thiết bị khỏi RAID hiện có
 • Thay đổi mức RAID của thiết bị hiện có
 • Khôi phục một thiết bị RAID sau khi xảy ra lỗi
 • Hiểu các định dạng siêu dữ liệu và hình học RAID khác nhau
 • Hiểu tính các đặc tính khả dụng và hiệu suất của các cấp độ RAID khác nhau
 • Định cấu hình theo dõi và báo cáo mdadm

Một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • mdadm
 • /proc/mdstat
 • /proc/sys/dev/raid/*

364.3 LVM nâng cao (trọng số: 3)

Trọng số 3
Mô tả Các thí sinh cần có khả năng định cấu hình các ổ đĩa LVM. Điều này bao gồm quản lý ảnh chụp nhanh LVM, các pool và RAID.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Hiểu và quản lý LVM, bao gồm các linear và striped volume
 • Mở rộng, phát triển, thu nhỏ và di chuyển các ổ đĩa LVM
 • Hiểu và quản lý các ảnh chụp nhanh LVM
 • Hiểu và quản lý các thin pool và thick pool LVM
 • Hiểu và quản lý các LVM RAID

Một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • /etc/lvm/lvm.conf
 • pvcreate
 • pvdisplay
 • pvmove
 • pvremove
 • pvresize
 • vgcreate
 • vgdisplay
 • vgreduce
 • lvconvert
 • lvcreate
 • lvdisplay
 • lvextend
 • lvreduce
 • lvresize

364.4 Tính khả dụng cao của mạng (trọng số: 5)

Trọng số 5
Mô tả Các thí sinh có khả năng định cấu hình các kết nối mạng dự phòng và quản lý các VLAN. Hơn nữa, các thí sinh nên có một sự hiểu biết cơ bản về BGP.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Hiểu và định cấu hình giao diện mạng bonding
 • Các chế độ và thuật toán bond mạng (active-backup, blance-tlb, balance-alb, 802.3ad, balance-rr, balance-xor, broadcast)
 • Định cấu hình cấu hình công tắc (switch configuration) cho tính khả dụng cao, bao gồm RSTP
 • Định cấu hình các VLAN trên các giao diện mạng thông thường và bond
 • Bonding bền vững và cấu hình VLAN
 • Hiểu các nguyên tắc của các hệ thống tự trị và BGP để quản lý các liên kết không dây (uplink) dự phòng bên ngoài
 • Nhận thức về khả năng định hình và kiểm soát các lưu lượng truy cập của Linux

Một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • bonding.ko (bao gồm các tùy chọn mô-đun có liên quan)
 • /etc/network/interfaces
 • /etc/sysconfig/networking-scripts/ifcfg-*
 • /etc/systemd/network/*.network
 • /etc/systemd/network/*.netdev
 • nmcli
 • /sys/class/net/bonding_masters
 • /sys/class/net/bond*/bonding/miimon
 • /sys/class/net/bond*/bonding/slaves
 • ifenslave
 • ip