Uỷ ban Linux Professional Institute (LPI)

Tham gia ngay.
Gia nhập cộng đồng chúng tôi.

Các cộng đồng cung cấp phương tiện cho thành viên để:

  • cho phản hồi và hướng dẫn tới Linux Professional Institute (LPI)
  • gặp gỡ những người có cùng tư tưởng chung về một mối quan tâm đặc biệt cụ thể
  • tạo ra những điều mới mẻ với sự hỗ trợ từ LPI (tài chính hoặc những cái khác)
  • thu thập được PDUs để duy trì trạng thái thành viên chính thức

Các uỷ ban và thành viên nhóm làm việc phải tuân thủ Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp của chúng tôi

Current Committees

Uỷ ban Phát triển Chứng chỉ

Một nhóm mở gồm các cá nhân yêu thích việc phát triển và sáng tạo ra các chủ đề chứng chỉ.

Recent Activities: Những lời khuyên và phản hồi khác về các chứng chỉ mới và được cập nhật. Tham gia nhóm làm việc với các chuyên gia (SMEs) về các khía cạnh chủ đề cụ thể.

Ideal Participant: Nhà giáo dục, Chuyên gia cao cấp, Quản lý kỹ thuật

Status: mở cho thành viên mới (bấm vào đường link để tham gia danh sách gửi thư)

Uỷ ban Bổ nhiệm Hội đồng quản trị Linux Professional Institute (LPI)

Uỷ ban Bổ nhiệm giúp tìm kiểm và chuẩn bị các ứng viên cho các cuộc bầu cử hội đồng.

Recent Activities: Uỷ ban Bổ nhiệm chịu trách nhiệm tìm kiếm và lựa chọn các ứng viên đáp ứng cho cuộc bầu cử Hội đồng quản trị hàng năm. Trọng tâm là lựa chọn các ứng viên cho Hội đồng quản trị LPI đại diện cho nhiều quan điểm và lợi ích, đáp ứng được nhu cầu trong việc theo đuổi sứ mệnh và giám sát việc quản lý của tổ chức