Tuyên bố về Quyền Riêng tư và Chính sách

Tuyên bố về Quyền riêng tư

Chính sách Chứng chỉ

Chính sách/Thủ tục Kỷ luật

Chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DEI)

 

CÔNG TY LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE
TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Sửa đổi lần cuối: Ngày 6 tháng 12 năm 2018

Tại Công ty Linux Professional Institute Inc. (“LPI”), chúng tôi cam kết bảo vệ Quyền riêng tư và Thông tin Cá nhân của bạn.

Mục đích của Tuyên bố về Quyền riêng tư này nhằm thông báo cho bạn về các loại Thông tin Cá nhân mà LPI (còn gọi là, “chúng tôi”) thu thập, sử dụng và tiết lộ. Điều này giải thích cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin đó, các lựa chọn của bạn liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ, cũng như cách bạn có thể sửa đổi thông tin đó.

Chúng tôi tự hào thể hiện cam kết của mình đối với Quyền riêng tư của bạn, bằng cách tuân thủ theo quy định của luật pháp và luật về Quyền riêng tư hiện hành tại Canada. Tuyên bố về Quyền riêng tư này được chỉ định để đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định bởi Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Tài liệu Điện tử và các quy định theo đó (“PIPEDA”) cũng như các luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư của tỉnh bang, bao gồm Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân (Alberta), Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân (British Columbia) và Đạo luật liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân trong khu vực tư nhân (Quebec).

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Tuyên bố về Quyền riêng tư được áp dụng từ ngày “sửa đổi lần cuối” xuất hiện ở đầu trang này. Chúng tôi sẽ xử lý Thông tin Cá nhân theo cách phù hợp với phiên bản của Tuyên bố Quyền riêng tư được thu thập và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để xử lý theo cách khác. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập hoặc nhận được về bạn, từ bất kỳ nguồn nào.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này sẽ đề cập đến các chủ đề sau:

 1. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho những công ty nào?
 2. Thông tin Cá nhân là gì?
 3. Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn bằng cách nào?
 4. Chúng tôi lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn ở đâu?
 5. Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn như thế nào?
 6. Chúng tôi cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn cho ai?
 7. Khi nào và bằng cách nào chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn?
 8. Làm thế nào để chúng tôi đảm bảo Quyền riêng tư về Thông tin Cá nhân của bạn khi giao dịch với các đối tác và các bên thứ ba khác?
 9. Chúng tôi sẽ sử dụng, tiết lộ hoặc lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn trong bao lâu?
 10. Làm thế nào bạn có thể xem lại Thông tin Cá nhân của mình mà chúng tôi đã thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ?
 11. Làm thế nào để bạn biết Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đang có là chính xác?
 12. Điều gì sẽ xảy ra nếu Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn không chính xác?
 13. Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu bằng văn bản của bạn nhanh như thế nào?
 14. Bạn có phải trả bất kỳ chi phí nào khi yêu cầu thông tin về Thông tin Cá nhân, Chính sách Quyền riêng tư hoặc thông lệ của chúng tôi không?
 15. Làm thế nào để chúng tôi biết rằng đó thực sự là bạn đang yêu cầu Thông tin Cá nhân của mình?
 16. Chúng tôi đã thực hiện những biện pháp bảo vệ nào để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn?
 17. Bạn liên hệ với chúng tôi như thế nào về Quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn hoặc Chính sách Quyền riêng tư và các thông lệ của chúng tôi?
 18. Cookies (các tệp do các trang web bạn truy cập tạo ra)

1. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho những công ty nào?

Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho việc LPI thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân.

2. Thông tin Cá nhân là gì?

“Thông tin Cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể xác định danh tính cá nhân của bạn bạn. Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, công ty, nghề nghiệp, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng, lịch sử thi, tình trạng chứng nhận, trạng thái thành viên; và tình trạng đăng ký sự kiện. Tuy nhiên, Thông tin Cá nhân không bao gồm một số thông tin liên hệ kinh doanh được sử dụng cho mục đích liên lạc hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc với bạn, cá nhân bạn, liên quan đến công việc, doanh nghiệp hoặc nghề nghiệp của bạn.

3. Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn bằng cách nào?

Chúng tôi sẽ luôn thu thập Thông tin Cá nhân của bạn bằng các phương tiện chính đáng và hợp pháp (ví dụ, khi bạn đăng ký với chúng tôi). Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân của bạn trực tiếp và/hoặc từ các bên thứ ba, nơi mà chúng tôi đã có được sự đồng ý của bạn để làm như vậy hoặc theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.

4. Chúng tôi lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn ở đâu?

Chúng tôi sẽ lưu trữ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập tại các văn phòng LPI, các cơ sở lưu trữ đồng vị trí do LPI quản lý; hoặc tại các văn phòng của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, nếu có. Thông tin Cá nhân của bạn được lưu trữ tại Ontario, Canada.

5. Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi xác định các mục đích cho việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin đó và nhận được sự đồng ý của bạn, trong mọi trường hợp, trước khi sử dụng thông tin đó. Chúng tôi thường sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích sau (các “Mục đích”):

 • để cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm mà bạn có thể yêu cầu từ LPI, theo thời gian;
 • để quản lý tài khoản của bạn với LPI;
 • để xử lý các đơn đặt hàng của bạn từ LPI;
 • để lên lịch và quản lý các kỳ thi;
 • cấp chứng chỉ và xác minh dựa trên các chứng chỉ do LPI cấp;
 • để cung cấp cho bạn thông tin về các hội nghị và sự kiện;
 • để trả lời các câu hỏi, nhận xét hoặc mối quan tâm liên quan đến LPI;
 • để cho phép các sáng kiến tiếp thị có ý nghĩa và hữu ích hơn;
 • để thu thập Thông tin Cá nhân của bạn dưới dạng tổng hợp để phát triển hồ sơ người dùng, thực hiện phân tích bán hàng và xác định các cơ hội và chiến lược tiếp thị;
 • để thu thập ý kiến và nhận xét liên quan đến các hoạt động của LPI;
 • để tuyển dụng cho các vị trí trong LPI;
 • để điều tra các khiếu nại pháp lý;
 • để quản trị các trang web LPI và bất kỳ ứng dụng phần mềm LPI;
 • các mục đích mà LPI có thể nhận được sự đồng ý theo thời gian; và
 • các mục đích sử dụng khác có thể được cho phép hoặc yêu cầu theo luật hiện hành.

6. Chúng tôi cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn cho ai?

Chúng tôi xác định ai và vì các mục đích gì, chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn, tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin đó từ bạn và có được sự đồng ý của bạn đối với việc tiết lộ đó.

Các đối tác Khu vực của LPI (sau đây gọi là, “Đối tác Khu vực”) là các đối tác chính thức của LPI cung cấp hỗ trợ khu vực cho các hoạt động và giá trị của LPI trên toàn cầu.

LPI có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các Đối tác Khu vực của LPI. LPI có thể cung cấp thông tin liên hệ của thí sinh cho các Đối tác Khu vực của LPI, những người muốn gửi thông tin về các hoạt động của LPI và truyền thông tiếp thị cho các thí sinh trong khu vực.

Chúng tôi có thể chuyển Thông tin Cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi có thỏa thuận hợp đồng bao gồm các tiêu chuẩn bảo mật phù hợp, trong đó các bên thứ ba đó đang hỗ trợ chúng tôi với các Mục đích – chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra hỗ trợ qua điện thoại hoặc lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu.

Ngoài ra, chúng tôi có thể gửi Thông tin Cá nhân ra ra ngoài nước vì các Mục đích, bao gồm cả việc xử lý và lưu trữ bởi các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến các Mục đích đó. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng trong trường hợp bất kỳ Thông tin Cá nhân nào ở ngoài nước, thông tin đó phải tuân thủ luật pháp của quốc gia nơi thông tin được lưu giữ và có thể bị tiết lộ cho chính phủ, tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý của quốc gia đó, theo luật pháp của quốc gia đó. Để biết thông tin bằng văn bản về các chính sách và thông lệ liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Canada của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Cán bộ Thông tin Quyền riêng tư của chúng tôi (xem câu hỏi 17 bên dưới).

Kể từ ngày sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này, LPI có thể chia sẻ dữ liệu của bạn bên ngoài Canada đến các khu vực pháp lý sau cho các mục đích được nêu sau đây:

 • Hoa Kỳ; cho mục đích thực hiện và vận chuyển giấy chứng nhận, cũng như các vấn đề liên quan đến kế toán và sổ sách kế toán.
 • Pháp; cho mục đích tiếp thị và truyền thông qua email.
 • Trên phạm vi quốc tế với các Đối tác Khu vực của chúng tôi; cho các mục đích được nêu trong chủ đề #5.

7. Khi nào và bằng cách nào chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn?

Chúng tôi thường nhận được sự đồng ý của bạn trước khi thu thập và trong mọi trường hợp, trước khi sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào. Bạn có thể cung cấp sự đồng ý của mình cho chúng tôi bằng lời nói, điện tử hoặc bằng văn bản. Hình thức chấp nhận mà chúng tôi yêu cầu, bao gồm việc đồng ý đó là rõ ràng hay ngầm định, sẽ phụ thuộc phần lớn sẽ vào độ nhạy cảm của Thông tin Cá nhân và những kỳ vọng hợp lý mà bạn có thể có trong hoàn cảnh đó.

8. Làm thế nào để chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư về Thông tin cá nhân của bạn khi giao dịch với các đối tác và các bên thứ ba khác?

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các chi nhánh và các bên thứ ba khác tham gia thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi và được cung cấp Thông tin Cá nhân, được yêu cầu theo hợp đồng phải  tuân thủ mục đích của Tuyên bố về Quyền riêng tư này, cũng như Chính sách và các thông lệ về Quyền riêng tư của chúng tôi.

9. Chúng tôi sẽ sử dụng, tiết lộ hoặc lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn trong bao lâu?

LPI sẽ lưu giữ hồ sơ trong thời gian sử dụng ngay lập tức hoặc hiện tại, trừ khi cần lưu giữ lâu hơn để tham khảo lịch sử, nghiên cứu hoặc tuân thủ các yêu cầu hợp đồng hoặc pháp lý. Các hồ sơ của LPI sẽ được phân loại theo các mục đích lưu giữ như sau:

 • Loại 1: Lưu giữ vĩnh viễn. Hồ sơ vĩnh viễn hoặc thiết yếu sẽ được lưu giữ và bảo quản vô thời hạn. Ví dụ về hồ sơ vĩnh viễn bao gồm biên bản chính thức về các hành động của hội đồng quản trị, chính sách, báo cáo hàng năm, thư từ dịch vụ khách hàng LPI, cũng như hồ sơ thông tin nhận dạng thí sinh với trạng thái chứng nhận và ngày thi, và hồ sơ đầy đủ về các câu trả lời thi của thí sinh cũng được phân loại là hồ sơ vĩnh viễn.
 • Loại 2: Các hồ sơ hiện hành. Hồ sơ hiện hành là hồ sơ mà LPI lưu giữ vì lợi ích, tham khảo hoặc các lý do khác. Hồ sơ hiện hành sẽ được lưu giữ trong bảy năm. Ví dụ về các hồ sơ hiện hành bao gồm thư từ chung, hồ sơ tài chính, hồ sơ và thanh toán liên quan đến các thỏa thuận của nhân viên hoặc nhà tư vấn.
 • Loại 3: Không yêu cầu lưu giữ. Tài liệu và các tài liệu khác không phải là “hồ sơ” không cần phải lưu giữ. Các tài liệu và tài liệu khác (bao gồm bản gốc và bản sao) không có yêu cầu phải lưu giữ, không cần thiết cho hoạt động hoặc tính liên tục của LPI và không có ý nghĩa pháp lý có thể bị loại bỏ khi không còn cần thiết. Ví dụ bao gồm các dữ liệu và tài liệu được tạo ra để thuận tiện cho người dùng, tài liệu nháp (trừ một số hợp đồng) và bản sao của hồ sơ không còn cần thiết. Ví dụ cụ thể bao gồm các tin nhắn nhắc nhở, thư từ khác không yêu cầu theo dõi hoặc hành động, email không cần phải giữ lại theo chính sách này cũng như các tệp theo trình tự thời gian. Với các trường hợp ngoại lệ hạn chế, không có yêu cầu lưu giữ cụ thể nào được áp dụng cho các tài liệu trong danh mục này. Thay vào đó, tùy thuộc vào người tạo hoặc người nhận để xác định khi nào tiện ích kinh doanh của tài liệu kết thúc.

10. Làm thế nào bạn có thể xem lại Thông tin Cá nhân của mình mà chúng tôi đã thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ?

Nếu bạn gửi yêu cầu bằng văn bản để xem lại Thông tin Cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đã thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ, thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn bất kỳ Thông tin cá nhân trong phạm vi pháp luật yêu cầu. Chúng tôi sẽ cung cấp Thông tin Cá nhân đó cho bạn dưới dạng dễ hiểu và sẽ giải thích mọi chữ viết tắt hoặc mật mã.

11. Làm thế nào để bạn biết Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đang có là chính xác?

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân của bạn được lưu giữ chính xác, đầy đủ và mới nhất nhất có thể. Chúng tôi sẽ không cập nhật Thông tin cá nhân của bạn thường xuyên, trừ khi quá trình đó là cần thiết. Theo thời gian, khi được yêu cầu, chúng tôi mong bạn cung cấp các bản cập nhật bằng văn bản về Thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi khuyến khích bạn duy trì thông tin cá nhân và thông tin liên hệ của mình qua Cổng thông tin Thí sinh LPI bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên www.lpi.org.

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Thông tin cá nhân của bạn được giữ chính xác, đầy đủ và cập nhật nhất có thể. Chúng tôi sẽ không thường xuyên cập nhật Thông tin cá nhân của bạn, trừ khi cần thiết phải thực hiện quy trình đó. Chúng tôi mong đợi bạn, theo thời gian, cung cấp cho chúng tôi các bản cập nhật bằng văn bản cho Thông tin cá nhân của bạn, khi được yêu cầu. Chúng tôi khuyến khích bạn duy trì thông tin cá nhân và thông tin liên hệ của mình thông qua Cổng thông tin ứng viên LPI bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên www.lpi.org.

12. Điều gì sẽ xảy ra nếu Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn không chính xác?

Bất cứ lúc nào, bạn có thể yêu cầu sự chính xác hoặc đầy đủ của Thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn chứng minh thành công rằng Thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ của chúng tôi là không chính xác hoặc không đầy đủ, chúng tôi sẽ sửa đổi Thông tin cá nhân theo yêu cầu. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ gửi thông tin đã sửa đổi cho các bên thứ ba có Quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn.

13. Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu bằng văn bản của bạn nhanh như thế nào?

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi từng yêu cầu bằng văn bản của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được những yêu cầu đó và sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản nếu chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn trong thời hạn này. Bạn có quyền khiếu nại với Ủy viên Quyền riêng tư của Canada hoặc ủy viên Quyền riêng tư tỉnh bang hiện hành của bạn về thời hạn này.

14. Bạn có phải trả bất kỳ chi phí nào khi yêu cầu thông tin về Thông tin Cá nhân, Chính sách Quyền riêng tư hoặc thông lệ của chúng tôi không?

Chúng tôi sẽ không tính bất kỳ chi phí nào để bạn truy cập Thông tin Cá nhân của bạn trong hồ sơ của chúng tôi mà không cung cấp cho bạn bản kê chi phí ước tính, nếu có.

15. Làm thế nào để chúng tôi biết rằng đó thực sự là bạn đang yêu cầu Thông tin Cá nhân của mình?

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp đầy đủ thông tin nhận dạng để cho phép truy cập vào sự hiện diện, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn. Bất kỳ thông tin nhận dạng nào như vậy sẽ được sử dụng cho mục đích này.

16. Chúng tôi đã thực hiện những biện pháp bảo vệ nào để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn?

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật vật lý, có tổ chức, có hợp đồng và công nghệ để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khỏi bị mất hoặc trộm cắp, truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi. Những người duy nhất được cấp quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn là những người có “nhu cầu biết” về doanh nghiệp hoặc những người có nhiệm vụ hợp lý yêu cầu thông tin đó.

17. Bạn liên hệ với chúng tôi như thế nào về quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn hoặc Chính sách quyền riêng tư và các thông lệ của chúng tôi?

Tất cả các nhận xét, câu hỏi, sự quan tâm hoặc khiếu nại liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn hoặc Chính sách và Thông lệ về Quyền riêng tư của chúng tôi phải được chuyển đến Người chịu trách nhiệm về Quyền riêng tư của chúng tôi như sau:

Bằng văn bản:

Người nhận: Kevin Glendenning [Người chịu trách nhiệm về Quyền riêng tư]
Linux Professional Institute
41 Đường John, Lầu 2, Phòng #1
Port Hope, Ontario L1A 2Z3
Canada

Bằng e-mail: privacy -at- lpi.org

Theo Điều 27 của GDPR, LPI phải chỉ định một đại diện tại một trong các Quốc gia Thành viên trong Liên minh. Đại diện của LPI về việc tuân thủ Điều 27 của GDPR là:

Tên: Torsten Scheck
Email: privacy-eu -at- lpi.org

18. Cookies.

Các trang web của chúng tôi có thể truyền cookie, đèn hiệu web/thẻ pixel và các công nghệ khác để thu thập thông tin nhất định về khách truy cập vào trang web của chúng tôi (một chuỗi thông tin được gửi bởi một trang web để lưu trữ trên ổ cứng hoặc phương tiện lưu trữ của hệ thống của bạn và/hoặc tạm thời trong bộ nhớ máy tính của bạn). Bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookie. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, thì bạn có thể không trải nghiệm được đầy đủ một số tính năng tương tác trên trang web của chúng tôi.

Chính sách Chứng chỉ

Kiến trúc PC

Đã sửa đổi: 08/02/1999
Chương trình LPI sẽ cố gắng trở thành trung lập về kiến trúc khi có thể. Khi kiến ​​thức được kiến trúc cụ thể thì được coi là cần thiết đối với mục đích của chương trình, kiến trúc “PC” Intel sẽ được sử dụng để tham khảo. Các kiến trúc khác có thể được đưa vào tùy ý để thử nghiệm theo yêu cầu đảm bảo.

Thứ tự thi và cấp chứng chỉ

Đã sửa đổi: 15/11/2015
Đối với chương trình LPIC, chúng tôi yêu cầu thí sinh phải vượt qua tất cả các bài thi từ bài thi 101 trở lên đến cấp độ chứng chỉ mong muốn. Các bài thi có thể được thực hiện theo bất kỳ thứ tự nào, tuy nhiên, các chứng chỉ cấp độ cao hơn sẽ không được cấp cho đến khi đạt được các chứng chỉ cấp độ thấp hơn. Động lực: Ở các cấp độ cao hơn, chúng tôi chỉ có thể đảm bảo nền tảng cần thiết và một chương trình hoàn chỉnh và nhất quán nếu thí sinh vượt qua các kỳ thi cấp độ thấp hơn.

Chứng nhận Linux Essentials là một bài kiểm tra độc lập và không nằm trong chương trình LPIC.

Ràng buộc Chương trình Chứng chỉ

Đã cập nhật: 08/02/1999
Chương trình Chứng chỉ Linux sẽ kiểm tra các kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật cần có của chuyên gia Linux. Điểm nhấn mạnh ở đây sẽ chú trọng vào sự hiểu biết hơn là ghi nhớ.

Chúng tôi sẽ không kiểm tra các yêu cầu cần thiết khác để trở thành một chuyên gia CNTT thành công như thông minh, kỹ năng quản lý và xã hội, kiến ​​thức về pháp luật, nhận thức về tài chính,…

Thuật ngữ

Đã sửa đổi: 07/07/1999
Linux Professional Institute sẽ không kiểm tra chi tiết về kiến ​​thức thuật ngữ hoặc từ viết tắt. Thí sinh phải làm quen với các khái niệm có từ viết tắt thường được sử dụng cho một tên (ví dụ: TCP/IP). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không yêu cầu kiến ​​thức về ý nghĩa thực sự của các chữ cái.

Sẽ có một danh sách các thuật ngữ ưu tiên và các từ đồng nghĩa không được dùng nữa. Không nên sử dụng các từ viết tắt không được liệt kê rõ ràng là “ưu tiên”. Danh sách này cũng sẽ chứa các định nghĩa về các thuật ngữ trong một bối cảnh nhất định khi cần thiết. Danh sách này sẽ được cập nhật trong khi LPI phát triển các bài kiểm tra tiếp theo và các bài kiểm tra sẽ được thực hiện nhất quán với danh sách này.

Gia hạn kỳ thi

Đã sửa đổi: 04/10/1999
LPI sẽ xem xét nội dung của các mục tiêu và kỳ thi kiểm tra của mình và sửa đổi khi thấy cần thiết nhằm cung cấp tài liệu mới, hiệu lực của bài thi, tính bảo mật và kết hợp phản hồi. Mục tiêu thi và bài thi sẽ được xem xét lại ít nhất hai năm một lần.

Cấp lại chứng chỉ

Đã sửa đổi: 08/09/2015
Sau khi được LPI chứng nhận và nhận được chứng chỉ (LPIC-1, LPIC-2, LPIC-3), người sử hữu chứng chỉ nên xin cấp lại chứng chỉ lại sau hai năm kể từ ngày cấp chứng chỉ để duy trì trạng thái chứng nhận hiện tại. Tuy nhiên, để DUY TRÌ trạng thái chứng chỉ CÓ HIỆU LỰC, người có chứng chỉ BẮT BUỘC chứng nhận lại trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ. Ngày thí sinh vượt qua kỳ thi bắt buộc cuối cùng để lấy chứng chỉ sẽ là ngày bắt đầu trạng thái CÓ HIỆU LỰC của chứng chỉ. Tương tự, 5 năm sau ngày thí sinh vượt qua kỳ thi cuối cùng được yêu cầu để đạt được chứng chỉ, chứng chỉ sẽ trở thành KHÔNG CÓ HIỆU LỰC. (Ví dụ, nếu thí sinh vượt qua LPIC-1 102 vào ngày 8 tháng 9 năm 2015, thì ngày 8 tháng 9 năm 2015 là ngày cấp chứng chỉ và chứng chỉ LPIC-1 của thí sinh sẽ trở thành KHÔNG CÓ HIỆU LỰC vào ngày 8 tháng 9 năm 2020.)

Việc cấp lại chứng chỉ yêu cầu thí sinh phải vượt qua tất cả các kỳ thi mới nhất được yêu cầu cho chứng chỉ cấp cao nhất mà thí sinh đã đạt được. Sau khi cấp lại chứng chỉ thành công, trạng thái chứng chỉ sẽ được cập nhật thành CÓ HIỆU LỰC trong thời hạn NĂM năm.

Khi thí sinh đạt được chứng chỉ cấp cao hơn, trạng thái của tất cả các chứng chỉ cấp thấp hơn sẽ được coi là CÓ HIỆU LỰC trong NĂM năm kể từ ngày thí sinh đạt được chứng chỉ cấp cao hơn. Tuy nhiên, những thí sinh không xin cấp lại chứng chỉ và để trạng thái chứng chỉ của mình hết hạn thì sẽ phải đạt được chứng chỉ hiện tại và tất cả các chứng chỉ cấp thấp hơn của mình, nếu sau đó họ muốn kích hoạt lại trạng thái chứng chỉ của mình.

Việc bổ sung trạng thái chứng chỉ CÓ HIỆU LỰC hoặc KHÔNG CÓ HIỆU LỰC vào cơ sở dữ liệu LPI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2004. Các chứng chỉ (LPIC-1, LPIC-2,…) được cấp trước ngày đó sẽ phải tuân theo các quy định của việc xin cấp lại chứng chỉ như đã nêu ở trên. Do đó, tất cả các chứng chỉ được cấp trước ngày 1 tháng 9 năm 2004 sẽ không còn được coi là chứng chỉ “trọn đời” và thay vào đó sẽ chỉ có trạng thái CÓ HIỆU LỰC trong NĂM năm kể từ ngày cấp chứng chỉ. Tuy nhiên, các chứng chỉ được cấp trước ngày 1 tháng 9 năm 2003 sẽ được coi là chứng chỉ CÓ HIỆU LỰC cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2008.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2009, một kỳ thi duy nhất cho chứng chỉ LPIC-1 hoặc LPIC-2 sẽ được duy trì CÓ HIỆU LỰC trong thời hạn NĂM năm cho đến khi kỳ thi thứ hai cho chứng chỉ được hoàn thành thành công. Vì chứng chỉ LPIC-3 chỉ yêu cầu một kỳ thi, nên thí sinh có thể thi lại kỳ thi đó hoặc bất kỳ kỳ thi CHUYÊN MÔN nào của LPIC-3 (ví dụ: LPI-302, LPI-303,…) để đạt được trạng thái cấp lại chứng nhận cho LPIC-3. Do đó, việc hoàn thành thành công một kỳ thi CHUYÊN MÔN duy nhất của LPIC-3 sẽ cấp lại chứng nhận cấp độ LPIC-3 của thí sinh và tất cả các cấp chứng nhận LPIC thấp hơn (ví dụ: LPIC-1 và LPIC-2). Việc hoàn thành thành công một kỳ thi CHUYÊN MÔN cấp độ LPIC-3 sẽ không tái chứng nhận các kỳ thi khác ở cùng cấp độ (ví dụ: LPIC-303 và LPIC-304).

Thi lại Các kỳ thi

Đã sửa đổi: 18/11/2020
Hội đồng LPI đã thông qua một chính sách về thời gian chờ giữa các lần thi lại:

Bất kỳ ai đã thi một kỳ thi LPI một lần phải đợi một tuần trước khi thi lại.

Bất kỳ ai đã thi một kỳ thi LPI lần thứ hai (và các lần tiếp theo) phải đợi 30 ngày trước khi thi lại.

Bất kỳ ai đã vượt qua một kỳ thi LPI không được thi lại kỳ thi đó trong ít nhất hai năm.

Lưu ý: các phiên bản khác nhau của cùng một kỳ thi vẫn được coi là cùng một kỳ thi cho các mục đích trên. Ví dụ, 101-400 và 101-500 đều được coi là cùng một kỳ thi trong phạm vi của chính sách thi lại này.

Quy trình kỷ luật

Các quy trình kỷ luật của LPI được thiết kế để hỗ trợ và thông báo cho những người được chứng nhận và người nộp đơn xin chứng chỉ về các tiêu chuẩn của LPI liên quan đến đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật. Người được chứng nhận hoặc người nộp đơn xin chứng chỉ đồng ý tuân thủ mọi lúc các tiêu chuẩn được tìm thấy ở đây.

Khiếu nại (grievance), khiếu nại cụ thể (complaint) và kháng cáo của người nộp đơn

Đã sửa đổi: 19/04/2004
LPI sẽ chấp nhận và xem xét các khiếu nại thắc mắc về nội dung kỳ thi, tiêu chuẩn đậu hoặc các mục cụ thể như một phần của quy trình kiểm soát chất lượng, nhưng sẽ không có hành động nào khác được thực hiện đối với khiếu nại. Khiếu nại cụ thể liên quan đến quy trình đăng ký, quy trình kiểm tra hoặc quy trình kiểm tra lại phải được gửi bằng văn bản cho LPI.

Khiếu nại liên quan đến việc quản lý kỳ thi cụ thể phải được gửi bằng văn bản có chữ ký cho LPI trong vòng 30 ngày kể từ ngày quản lý kỳ thi. Nhân viên LPI sẽ liên hệ với người nộp đơn với quyết định của mình trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Nếu người nộp đơn muốn kháng cáo quyết định, người nộp đơn phải gửi yêu cầu kháng cáo bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của LPI. Trong vòng 60 ngày, LPI sẽ lên lịch tổ chức phiên điều trần (có thể bằng cuộc gọi hội nghị).

Trong quá trình kháng cáo, Hội đồng sẽ chỉ xem xét liệu quyết định của LPI có không phù hợp hay không nếu: (1) quyết định dựa trên các lỗi thực tế nghiêm trọng hoặc (2) LPI không tuân thủ các tiêu chí, chính sách và thủ tục được công bố. Chỉ những sự kiện và điều kiện cho đến và bao gồm thời điểm đưa ra quyết định của LPI mới được xem xét trong quá trình kháng cáo.

LPI và người nộp đơn hoặc người được chứng nhận có thể đưa ra tuyên bố mở đầu, trình bày tài liệu và lời khai, thẩm vấn và phản thẩm vấn nhân chứng dưới lời tuyên thệ, đưa ra tuyên bố kết thúc và trình bày hồ sơ theo lịch trình của Hội đồng. Các quy tắc chính thức về chứng cứ sẽ được áp dụng. Chứng cứ có liên quan có thể được gửi bằng điện tử.

Các vấn đề tranh chấp sẽ được quyết định bởi đa số phiếu của Hội đồng và sẽ là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc. Quyết định của Hội đồng LPI sẽ được đưa ra bằng văn bản và được gửi cho người nộp đơn hoặc người được chứng nhận bằng thư chứng nhận bất cứ khi nào có thể, trong vòng 30 ngày kể từ ngày kháng cáo.

Yêu cầu Chấm lại Bài thi theo cách Thủ công

Mặc dù việc chấm lại bài thi theo cách thủ công rất khó có thể dẫn đến việc thay đổi kết quả thi, nhưng các thí sinh nhận được điểm không đạt vẫn có thể yêu cầu chấm lại bài thi thủ công đối với các bài thi được thực hiện trên giấy và bút chì hoặc các bài thi được thực hiện trên máy tính. Yêu cầu phải được gửi bằng văn bản và gửi qua thư đến LPI kèm theo lệ phí 50 đô la Mỹ (séc hoặc lệnh chuyển tiền) thanh toán cho LPI. Sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản và lệ phí thích hợp, bài thi của thí sinh sẽ được chấm lại thủ công. Yêu cầu chấm lại thủ công phải được nhận tại văn phòng trung tâm LPI chậm nhất là 30 ngày sau khi nhận được quyết định đỗ/trượt. Các yêu cầu nhận được muộn hơn thời điểm đó sẽ không được chấp nhận. Yêu cầu chấm lại thủ công sẽ được xử lý trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu và thanh toán lệ phí thích hợp.

Chính sách Chống phân biệt đối xử

Đã sửa đổi: 19/04/2004

LPI không phân biệt đối xử với thành viên Hội đồng quản trị hoặc văn phòng, ứng dụng, kỳ thi, việc cấp lại chứng nhận hoặc bất kỳ hoạt động nào khác của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuổi tác, giới tính, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, màu da, tôn giáo, trạng thái hôn nhân, quốc tịch hoặc khuyết tật.

Ngoài ra, LPI cam kết đảm bảo rằng không cá nhân nào bị tước mất cơ hội tham gia kỳ thi chỉ vì lý do khuyết tật. Tại Hoa Kỳ, các cơ sở thi của nhà cung cấp dịch vụ thi của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn ADA và có thể tiếp cận được cho những người ngồi xe lăn hoặc có các vấn đề về khả năng vận động khác. Ở các quốc gia khác trên thế giới, các cơ sở phụ thuộc vào các quy chuẩn và nỗ lực địa phương sẽ được thực hiện để cung cấp điều chỉnh bất cứ khi nào có thể.

Các điều chỉnh đặc biệt cũng có thể được cung cấp cho những cá nhân có khuyết tật được ghi nhận. Đối với những cá nhân yêu cầu các điều khoản đặc biệt cho các kỳ thi được thực hiện trên máy tính, cá nhân đó phải nêu rõ nhu cầu của mình với nhà cung cấp dịch vụ thi cụ thể trước khi lên lịch thi và nhà cung cấp dịch vụ thi sẽ tham vấn ý kiến ​​của LPI về việc cung cấp chỗ ở. Đối với các kỳ thi trên giấy và bút chì, cá nhân đó nên nộp đơn trực tiếp tới văn phòng trung tâm LPI ít nhất 14 ngày trước ngày thi. LPI sẽ xác định tiêu chuẩn của người nộp đơn để được hưởng các chỗ ở đặc biệt và người nộp đơn nên cung cấp cho LPI ít nhất 14 ngày để xem xét yêu cầu và nếu được bảo hành, hãy đưa ra các điều khoản để cung cấp điều chỉnh trợ giúp trong một ngày cụ thể tại địa điểm thi.

Yêu cầu điều chỉnh cho cả kỳ thi được thực hiện trên máy tính hoặc kỳ thi trên giấy và bút chì phải bao gồm:

 • tài liệu chứng minh khuyết tật
 • các điều chỉnh được yêu cầu cho kỳ thi
 • mô tả các điều chỉnh đã được cung cấp trong các tình huống giáo dục hoặc thi cử trước đây
 • thư hiện tại từ bác sĩ hoặc cơ quan chẩn đoán thích hợp khác xác nhận việc chẩn đoán khuyết tật và kê đơn cho các điều chỉnh cụ thể.

Chính sách/Thủ tục Kỷ luật

Tiêu chuẩn

Không đủ điều kiện để Chứng nhận

Sự bất thường liên quan đến kỳ thi chứng nhận, bao gồm việc thi lại các kỳ thi không theo quy định của chính sách thi lại được nêu.

Sở hữu, sử dụng, truy cập hoặc phân phối trái phép các kỳ thi chứng chỉ, câu hỏi thi, báo cáo điểm số, phiếu trả lời, chứng nhận, hồ sơ, tài liệu hoặc tài liệu khác của người được chứng nhận hoặc ứng viên.

Cố ý làm sai lệch hoặc gian lận trong bất kỳ tuyên bố nào với Linux Professional Institute, với các nhà cung cấp của mình hoặc với công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố được đưa ra để hỗ trợ cho ứng viên, người được chứng nhận hoặc người khác đăng ký, lấy hoặc giữ chứng chỉ.

Quy trình Kỷ luật

LPI duy trì một Hội đồng có thẩm quyền cuối cùng và hoàn toàn để từ chối quyền tham gia kỳ thi và thu hồi các chứng chỉ không phù hợp. Quy trình này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình chứng nhận, bao gồm thu hồi sau khi người nộp đơn đã nhận được chứng nhận từ LPI. Hội đồng quản trị của LPI giữ lại tất cả các quyền và thẩm quyền cuối cùng đối với các quyết định liên quan đến việc đạt được và sử dụng các kỳ thi và chứng chỉ không phù hợp. Quy trình này cũng có thể bao gồm việc kiện tụng chính thức bên ngoài nếu phát hiện ý định phạm tội.

Quy trình Xem xét

Bất cứ khi nào LPI nhận được cáo buộc liên quan đến khả năng vi phạm tiêu chuẩn kỷ luật, những cáo buộc đó sẽ được chuyển cho hội đồng. Nếu hội đồng xác định rằng không có lý do chính đáng để nghi ngờ việc tuân thủ hoặc đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn, thì sẽ không có hành động bất lợi nào được thực hiện. Nếu hội đồng xác định bằng đa số phiếu rằng có lý do chính đáng, hội đồng gửi văn bản đến người nộp đơn hoặc người được chứng nhận, tốt nhất là bằng thư chứng nhận, nêu rõ cáo buộc vi phạm và tiêu chuẩn kỷ luật bị cáo buộc vi phạm. Việc chuyển giao cũng sẽ bao gồm việc đọc lại quyền và thủ tục.

Người nộp đơn hoặc người được chứng nhận có quyền được tổ chức phiên điều trần miệng nếu họ kháng cáo các cáo buộc. Cá nhân đó sẽ được thông báo rằng họ phải chịu chi phí của riêng mình liên quan đến phiên điều trần đó. Cá nhân phải thông báo cho hội đồng trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo phản đối nếu họ muốn tranh chấp các cáo buộc, yêu cầu phiên điều trần miệng hoặc bình luận về các biện pháp trừng phạt thích hợp. Hội đồng có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu các cáo buộc được xác định là đúng hoặc nếu người nộp đơn hoặc người được chứng nhận không gửi phản hồi kịp thời. Người nộp đơn hoặc người được chứng nhận sẽ được coi là đồng ý với việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của hội đồng nếu họ không tranh chấp các cáo buộc.

Phiên điều trần

Nếu người nộp đơn hoặc người được chứng nhận tranh chấp các cáo buộc hoặc yêu cầu phiên điều trần, LPI sẽ lên lịch tổ chức phiên điều trần (có thể bằng cuộc gọi hội nghị). LPI và người nộp đơn hoặc người được chứng nhận có thể đưa ra tuyên bố mở đầu, trình bày tài liệu và lời khai, thẩm vấn và phản thẩm vấn nhân chứng dưới lời tuyên thệ, đưa ra tuyên bố kết thúc và trình bày hồ sơ theo lịch trình của hội đồng. Các quy tắc chính thức về chứng cứ sẽ được áp dụng. Chứng cứ có liên quan có thể được gửi bằng điện tử. Các vấn đề tranh chấp sẽ được quyết định bởi đa số phiếu của hội đồng.

Biện pháp trừng phạt

Các biện pháp trừng phạt vì vi phạm tiêu chuẩn chứng chỉ LPI có thể bao gồm một hoặc nhiều điều sau:

 • Từ chối hoặc đình chỉ tư cách
 • Thu hồi
 • Cảnh cáo
 • Khiển trách
 • Đình chỉ
 • Báo cáo
 • Điều kiện liên quan đến những điều trên

Quyết định

Quyết định của Hội đồng LPI sẽ được đưa ra bằng văn bản. Quyết định sẽ chứa đựng các phát hiện thực tế, kết luận pháp luật và bất kỳ biện pháp trừng phạt nào được áp dụng. Quyết định sẽ được chuyển cho người nộp đơn hoặc người được chứng nhận bằng thư bất cứ khi nào có thể.