Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Theo § 5 TMG

Linux Professional Institute
41 John Street, Upper Suite 1
Port Hope
ON L1A 2Z3
Kanada

Đại diện bởi:
G. Matthew Rice
Giám đốc Điều hành

Liên hệ

Điện thoại: +1 905-885-5522
E-Mail: info@lpi.org

Mã số doanh nghiệp (BN):

876037722

Chịu trách nhiệm về nội dung theo Mục 55 Đoạn 2 RStV

Linux Professional Institute Inc.
G. Matthew Rice
41 John St., Upper Suite 1
Port Hope
ON L1A 2Z3
Canada

Giải quyết tranh chấp

Ủy ban Châu Âu cung cấp nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Bạn có thể tìm thấy địa chỉ email của chúng tôi trong phần thông tin xuất bản ở trên.

Chúng tôi không bắt buộc phải tham gia thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng.

Trách nhiệm pháp lý về nội dung

Là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung của mình trên các trang này tuân theo luật chung theo Mục 7 Đoạn 1 TMG. Tuy nhiên, theo Mục 8 đến 10 TMG, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát thông tin được truyền hoặc lưu trữ của bên thứ ba hoặc điều tra các trường hợp cho thấy hoạt động bất hợp pháp.

Nghĩa vụ xóa hoặc chặn việc sử dụng thông tin theo quy định của luật chung không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý trong vấn đề này chỉ có thể được áp dụng kể từ thời điểm biết được một hành vi vi phạm pháp luật cụ thể. Nếu chúng tôi nhận thấy bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật tương ứng nào, chúng tôi sẽ xóa nội dung này ngay lập tức.

Trách nhiệm đối với các liên kết

Dịch vụ chúng tôi chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba bên ngoài mà chúng tôi không có tác động đến nội dung của chúng. Do đó, chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung bên ngoài này. Nhà cung cấp hoặc nhà điều hành tương ứng của các trang luôn chịu trách nhiệm về nội dung của các trang được liên kết. Các trang được liên kết đã được kiểm tra các vi phạm pháp luật có thể xảy ra tại thời điểm liên kết. Nội dung bất hợp pháp không rõ ràng tại thời điểm liên kết.

Tuy nhiên, việc kiểm soát vĩnh viễn nội dung của các trang được liên kết là không hợp lý nếu không có bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật. Nếu chúng tôi nhận thấy có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, chúng tôi sẽ xóa ngay các liên kết đó.

Bản quyền

Nội dung và sản phẩm trên các trang này do người điều hành trang web tạo ra phải tuân theo luật bản quyền của Đức. Việc sao chép, xử lý, phân phối và bất kỳ hình thức khai thác nào ngoài giới hạn của luật bản quyền đều cần có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả hoặc người sáng tạo tương ứng. Chỉ được phép tải xuống và sao chép trang này cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

Nếu nội dung trên trang này không phải do nhà điều hành tạo ra thì bản quyền của bên thứ ba sẽ được tuân thủ. Nội dung cụ thể của bên thứ ba được biểu thị như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn thấy có bất kỳ hành vi vi phạm bản quyền nào, chúng tôi yêu cầu bạn hãy thông báo cho chúng tôi biết. Nếu nhận thấy bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, chúng tôi sẽ xóa ngay nội dung đó.