Quản trị

Hội đồng quản trị LPI

Kinh nghiệm và kỹ năng yêu cầu

Quy trình bầu cử Giám đốc

Cách thức việc bầu cử diễn ra 
Trở thành ứng cử viên trong danh sách ứng viên của Uỷ ban Bổ nhiệm
Trở thành ứng cử viên trong danh sách ứng viên bổ nhiệm của Thành viên
Dành cho những ai muốn trở thành ứng viên

Hội đồng quản trị Linux Professional Institute

Hội đồng quản trị Linux Professional Institute (LPI) thực hiện dẫn dắt sự phát triển của LPI nhằm đẩy mạnh sứ mệnh tổ chức: xúc tiến việc sử dụng công nghệ mã nguồn mở thông qua việc hỗ trợ những người đang làm việc với nó. Các Giám đốc cung cấp định hướng chiến lược cấp cao và giám sát các khía cạnh chứng chỉ, giáo dục, thành viên và các hoạt động khác của LPI.

Là một thành viên của Hội đồng quản trị LPI, bạn sẽ:

 • Cung cấp định hướng chiến lược và giám sát tất cả các khía cạnh của LPI;
 • Giúp phát triển và thi hành các chính sách hỗ trợ cộng đồng mã nguồn mở toàn cầu.
 • Tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị LPI được sắp xếp, cả phiên họp trực tuyến và trực tiếp tại Cuộc họp cổ đông thường niên (việc đi lại và chi phí sẽ được hoàn trả)
 • Gặt hái được những hiểu biết và kiến thức trong việc phát triển và thi hành những chính sách hỗ trợ cộng đồng mã nguồn mở toàn cầu.
 • Có tác động đến cuộc sống hàng ngày của những người đang làm việc với mã nguồn mở thông qua nâng cao chất lượng cơ hội việc làm và kinh doanh.
 • Phê duyệt kế hoạch doanh nghiệp và ngân sách hàng năm của LPI

Các Giám đốc được bầu chọn cho nhiệm kỳ 3 năm. Các Giám đốc được kỳ vọng sẽ thực hiện công việc trong các uỷ nan và tham gia các cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ cũng như Cuộc họp cổ đông thường niên vào tháng Năm/tháng Sáu mỗi năm. Các Giám đốc sẽ được trả thù lao cho thời gian làm việc của mình và hoàn trả các chi phí cần thiết cho công việc.

^ Trở lên đầu trang

Kinh nghiệm và kỹ năng yêu cầu

Mỗi năm Hội đồng quản trị LPI đệ trình một bản Báo cáo Năng lực và Đa dạng của Hội đồng quản trị nêu ra các kỹ năng và kinh nghiệm mà uỷ ban bổ nhiệm nên tìm kiếm khi đánh giá các hồ sơ ứng viên.

Chúng tôi đang tìm kiếm những người đáp ứng được các yêu cầu “tiêu chuẩn đáp ứng” được xác định trong tiểu mục 5.2 của Quy chế LPI và lý tưởng có một số phẩm chất sau:

 • Đam mê phát triển phần mềm nguồn mở, và các việc làm cũng như kinh doanh liên quan
 • Kinh nghiệm hội đồng quản trị trước đó với hiểu biết vững chắc về quản trị hội đồng quản trị
 •  Khả năng hiểu được các rủi ro, cơ hội và vấn đề liên quan đến môi trường và nội bộ có thể tác động tới LPI.
 •  Kinh nghiệm trong các lĩnh vực giáo dục, lao động, doanh nghiệp nhỏ và công nghệ thông tin.
 • Khởi nghiệp, kinh nghiệm quản lý nhiều ngành nghề kinh doanh hoặc kinh nghiệm C-suite.
 • Hiểu biết các khía cạnh luật pháp liên quan tới mảng doanh nghiệp của LPI ví dụ như hợp đồng, lao động, giáo dục, internet, công nghệ thông tin, tên thương mại và bằng sáng chế;
 •  Kỹ năng lãnh đạo, khả năng lắng nghe, sẵn sàng tiếp t những góc nhìn của người khác;
 •  Hiểu biết và kinh nghiệm tốt với chính sách và các phương thức để quản lý và giữ chân các tài năng hàng đầu trong lực lượng lao động hoà nhập và đa dạng
 • Sẵn sàng đảm nhiệm nhiệm kỳ 3 năm, với xác suất được bầu lại cho một nhiệm kỳ 3 năm khác, theo đuổi mục tiêu giúp đỡ LPI củng cố sự phát triển của nguồn mở, các cơ hội việc làm và kinh doanh nguồn mở.

^  Trở lên đầu trang

Quy trình bầu cử Giám đốc

Sau 20 năm các Giám đốc được lựa chọn thông qua chỉ định, LPI đã thay đổi Quy chế để thi hành một Chương trình Tư cách Thành viên và cho phép các Thành viên bỏ phiếu cho các Giám đốc và từ đó xác định ra đường hướng cấp cao của tổ chức. Vào năm 2020, LPI bắt đầu vận hành quy trình lần đầu tiên từ trước đến nay cho việc bầu cử Giám đốc , đây là kết quả cho cuộc bầu cử mùa xuân năm 2021.

^  Trở lên đầu trang

 Cách thức việc bầu cử diễn ra

Trước đại hội cổ đông thường niên hàng năm của LPI, các cuộc bầu chọn được tổ chức để lấp vào các vị trí trống trong Hội đồng quản trị. Suốt các cuộc bầu chọn mỗi Thành viên LPI sẽ thực hiện hai lá phiếu:

 •  Chọn một hoặc nhiều Giám đốc từ danh sách ứng cử viên của Uỷ bản Bổ nhiệm
 •  Chọn một Giám đốc từ danh sách ứng cử viên do Thành viên bổ nhiệm

Quy trình hai lá phiếu đã thành công sử dụng trong các tổ chức phi lợi nhuận, thực hiện được ba mục tiêu quan trọng. Giúp LPI tìm ra các ứng viên cho Hội đồng quản trị đa dạng, thực hiện các nhu cầu và giải quyết sự thiếu hụt, đồng thời cho phép bất kỳ Thành viên LPI nào cũng có thể tranh cử vị trí Giám đốc thậm chí khi không được Uỷ ban Bổ nhiệm lựa chọn đưa vào danh sách. LPI tuân thủ theo các luật quốc gia và thông lệ tốt nhất liên quan đến quản trị tổ chức phi lợi nhuận.

^ Trở lên đầu trang

Trở thành ứng cử viên trong danh sách ứng viên của Uỷ ban Bổ nhiệm

Bất cứ ai quan tâm đến việc trở thành Giám đốc LPI và có các kỹ năng hữu ích cho tổ chức được mời ứng tuyển tại đây. Bạn không cần phải là Thành viên LPI mới được ứng tuyển trở thành Giám đốc thông qua Uỷ ban Bổ nhiệm.

Bởi vì thảo luận về các chi tiết cá nhân và cân nhắc các đơn ứng tuyển so với nhu cầu của LPI và sự chu toàn hợp thức, các cuộc họp của Ủy ban Bổ nhiệm là bí mật.

Ủy ban Bổ nhiệm sẽ đánh giá đơn ứng tuyển của tất cả những người đã đứng ra ứng tuyển, cũng như những người khác mà Ủy ban đã tự xác định và mời nộp đơn. Vào cuối quy trình này, Ủy ban sẽ đưa ra một danh sách mà từ đó các Giám đốc sẽ được bầu ra.

Việc bác bỏ bởi quá trình này không có nghĩa là bạn không phù hợp. Theo thời gian, các yêu cầu về kỹ năng và sự đa dạng của LPI sẽ cải tiến, và trong một năm cụ thể nào đó, kỹ năng của bạn có thể tuyệt vời nhưng chúng có thể không phù hợp với nhu cầu riêng biệt của chúng tôi tại thời điểm đó.

^ Trở lên đầu trang

Trở thành ứng cử viên trong danh sách ứng viên bổ nhiệm của Thành viên

Bất kỳ Thành viên LPI nào quan tâm đến việc đảm nhận chức vụ Giám đốc được mời tự đề cử bản thân vào danh sách ứng viên bổ nhiệm bởi Thành viên bằng cách ứng tuyển tại đây. Các đơn ứng tuyển như vậy cần nhận được sự ủng hộ từ ít nhất 20 Thành viên khác.

Các đơn ứng tuyển như vậy sẽ không được Uỷ ban Bổ nhiệm hiệu định hoặc đánh giá, tất cả các Thành viên đủ điều kiện tiến hành ứng tuyển bằng cách này sẽ xuất hiện trong danh sách. Lưu ý rằng chỉ các Thành viên LPI có vị thể tốt mới có thể ứng tuyển bằng cách này.

Thành viên LPI ứng tuyển không thành công để trở thành ứng cử viên thông qua Uỷ ban Bổ nhiệm có thể tự động yêu cầu thêm vào danh sách ứng viên bổ nhiệm bởi các Thành viên miễn là họ có thể kêu gọi được sự ủng hộ từ ít nhất 20 thành viên khác.

^ Trở lên đầu trang

Dành cho những ai muốn trở thành ứng viên:

 • Hoàn thành toàn bộ đơn ứng tuyển trực tuyến đúng hạn: các đơn ứng tuyển và sơ yếu lí lịch sẽ được chấp thuận thông qua hệ thống ứng tuyển trực tuyến.
 • Hoàn thành bảng kê khai của bản thân: bạn sẽ được yêu cầu kê khai tất cả những xung đột lợi ích thực và tiềm tàng. Việc có xung đột hạn chế không ngăn cản bạn trở thành ứng viên, tuy nhiên việc không tiết lộ có thể làm mất hiệu lực ứng cử viên hoặc bầu cử của bạn.
 • Hạn cuối:
  • Đối với các ứng viên thông qua Quy trình Uỷ ban Bổ nhiệm:  23:59 UTC ngày 11 tháng 5 năm 2022
  • Đối với các ứng viên thông qua quy trình bổ nhiệm bởi Thành viên: 23:59 UTC ngày 7 tháng 5 năm 2022
  • Đơn ứng tuyển sau thời điểm nêu trên sẽ không được chấp nhận
 • Chiến dịch: Khi các ứng viên đã được lựa chọn xuất hiện trong một trong hai lá phiếu, bạn có thể bắt đầu chiến dịch của mình. Bạn sẽ được cung cấp nhiều công cụ khác nhau để mô tả về thông tin cá nhân, trình độ, và lí do để các Thành viên bầu chọn cho bạn. Bạn sẽ cần tham gia (ít nhất) một phiên Q&A ảo

^ Trở lên đầu trang

Ngày và hạn cuối quan trọng

 • Cả hai danh sách ứng viên được hoàn tất: ngày 21 tháng 5 năm 2022
 • Bỏ phiếu: 28 tháng 5 đến Đại hội cổ đông thường niên

^ Trở lên đầu trang

Trở lại chu kỳ bầu cử tiếp theo

Tìm hiểu thêm về các cuộc bầu cử