Trở thành một Đối tác Kênh

Chương trình Đối tác Kênh của Linux Professional Institute (LPI) được tạo ra dành cho các tổ chức có cộng đồng và nhóm đối tác của riêng họ. Đối tác kênh là một công ty hoặc tổ chức hợp nhất giúp LPI tìm kiếm và duy trì các đối tác khác cho các chương trình của LPI — Đối tác Học thuật được Phê duyệt (AAP), Đối Tác Đào tạo được Phê duyệt (ATP), Đối tác Tuyển dụng,.. — như một phần trong hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty.

Theo một nghĩa nào đó, Chương trình Đối tác Kênh mượn khái niệm của mình từ hoạt động kinh doanh kênh phân phối truyền thống CNTT, với các nhà phân phối và đại lý mang giá trị gia tăng. Theo cách tương tự này, Đối tác Kênh có thể được so sánh với một nhà phân phối giá trị gia tăng, mà họ có thể đăng ký với nhiều đại lý cho một nhà cung cấp công nghệ (thường là nhà cung cấp phần mềm hoặc giải pháp). Sự khác biệt chính ở đây là thay vì đăng ký là đại lý, Đối tác Kênh LPI chỉ cần đăng ký — và, tùy chọn, dịch vụ — các loại đối tác khác thay mặt cho LPI.

Đối tượng của chương trình này là ai?

Hầu hết các đối tác kênh của chúng tôi phù hợp với một hoặc nhiều loại sau:

  • Các tổ chức có cộng đồng, mạng lưới giáo dục và nhóm đối tác riêng
  • Trụ sở chính của tổ chức có nhiều cơ quan độc lập hoặc bán độc lập
  • Các công ty sẵn sàng tìm và duy trì các đối tác LPI khác (từ tất cả các Chương trình Đối tác LPI khác ngoại trừ chính Chương trình Đối tác Kênh—chúng tôi không thể để Đối tác Kênh lồng ghép hoặc xếp chồng lên nhau)

Lợi ích chính của chương trình Đối tác Kênh

Bạn có thể kì vọng một số lợi ích sau khi đăng ký làm đối tác kênh:

  • Đăng ký cơ hội/thỏa thuận. (Cơ hội đã đăng ký là tài khoản được đặt tên mà đối tác kênh xác định và tạo cơ hội.)
  • Tiếp cận nhân viên phát triển quan hệ đối tác LPI để hỗ trợ phát triển kênh của bạn.
  • Sử dụng logo LPI, nhãn hiệu chứng chỉ LPI và các nhãn hiệu chương trình khác.
  • Giảm giá bán lẻ bài thi trực tiếp.
  • Hoa hồng (10%) trên doanh số bán bài thi của các đối tác đã đăng ký thông qua Đối tác Kênh.
  • Truy cập vào một quỹ tiếp thị chung.
  • Cơ hội hợp tác tham gia và xúc tiến tại các sự kiện của LPI.

Quan tâm đến việc trở thành đối tác?

Liên hệ chúng tôi.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.