Mục tiêu Bài thi LPIC-2 202


Phiên bản Mục tiêu Bài thi:
 3.0

Mã thi: 303-300

Về Các Trọng số Mục tiêu: Mỗi mục tiêu được gán một giá trị trọng số. Các trọng số cho thấy tầm quan trọng tương đối của từng mục tiêu trong bài kiểm tra. Các mục tiêu có trọng số cao hơn sẽ được đề cập trong bài kiểm tra với nhiều câu hỏi hơn.

Purchase Voucher