Các mục tiêu LPIC-2 Exam 201 

Phiên bản mục tiêu kì thi: 4.5

Mã thi: 201-450

Về trọng số mục tiêu: Mỗi mục tiêu được gán một giá trị trọng số. Các trọng số cho thấy tầm quan trọng tương đối của từng mục tiêu trong bài kiểm tra. Các mục tiêu có trọng số cao hơn sẽ được đề cập trong bài kiểm tra với nhiều câu hỏi hơn.

Purchase Voucher

Chủ đề 200: Hoạch định Hiệu suất

200.1 Đo lường và Khắc phục sự cố sử dụng tài nguyên (trọng số: 6)

Trọng số 6
Mô tả Ứng viên phải có khả năng đo lường nguồn tài nguyên phần cứng và băng thông mạng, xác định và khắc phục sự cố về tài nguyên.

Phạm vi kiến thức chính:

 • Đo lường mức độ sử dụng CPU.
 • Đo lường mức độ sử dụng bộ nhớ.
 • Đo lường I/O đĩa.
 • Đo lường I/O mạng.
 • Đo lường thông lượng tường lửa và định tuyến.
 • Vạch ra mức sử dụng băng thông của máy khách.
 • Phù hợp/tương thích các triệu chứng của hệ thống với các vấn đề có thể xảy ra.
 • Ước tính thông lượng và xác định các “nút thắt cổ chai” trong hệ thống bao gồm cả mạng.

Sau đây là một phần danh sách các tệp, thuật ngữ và tiện ích được sử dụng:

 • iostat
 • iotop
 • vmstat
 • netstat
 • ss
 • iptraf
 • pstree, ps
 • w
 • lsof
 • top
 • htop
 • uptime
 • sar
 • swap
 • processes blocked on I/O
 • blocks in
 • blocks out

200.2 Dự đoán Nhu cầu nguồn tài nguyên tương lai (trọng số: 2)

Trọng số 2
Mô tả Ứng viên phải có khả năng theo dõi việc sử dụng tài nguyên để dự đoán nhu cầu tài nguyên trong tương lai.

Phạm vi kiến thức chính:

 • Sử dụng các công cụ giám sát và đo lường để giám sát việc sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.
 • Dự đoán điểm dừng công suất của cấu hình.
 • Quan sát tốc độ tăng trưởng của việc sử dụng công suất.
 • Vẽ đồ thị xu hướng của mức độ sử dụng công suất.
 • Nhận thức về các giải pháp giám sát như Icinga2, Nagios, Collectd, MRTG và Cacti

Sau đây là một phần danh sách các tệp, thuật ngữ và tiện ích được sử dụng:

 • diagnose (chuẩn đoán)
 • predict growth (dự đoán tăng trưởng)
 • resource exhaustion (cạn kiệt nguồn tài nguyên)

Chủ đề 201: Nhân (Kernel) Linux

201.1 Các bộ phận của Kernel (trọng số: 2)

Trọng số 2
Mô tả Ứng viên phải có khả năng sử dụng các thành phần kernel cần thiết cho phần cứng, trình điều khiển phần cứng, tài nguyên hệ thống và các yêu cầu cụ thể. Mục tiêu này bao gồm việc triển khai các loại điển hình kernel khác nhau, hiểu về tính ổn định, lâu dài của kernels và các bản vá cũng như sử dụng các mô-đun kernel.

Phạm vi kiến thức chính:

 • Các tài liệu về Kernel 2.6.x, 3.x  4.x

Sau đây là một phần danh sách các tệp, thuật ngữ và tiện ích được sử dụng:

 • /usr/src/linux/
 • /usr/src/linux/Documentation/
 • zImage
 • bzImage
 • xz compression

201.2 Biên dịch một Linux kernel (trọng số: 3)

Trọng số 3
Mô tả Ứng viên phải có khả năng cấu hình kernel đúng cách hoặc vô hiệu hóa các tính năng cụ thể của Linux kernel nếu cần. Mục tiêu này bao gồm biên dịch và biên soạn lại Linux kernel khi cần thiết, cập nhật và ghi chú các thay đổi của một kernel mới, tạo hình ảnh initrd và cài đặt kernels mới.

Phạm vi kiến thức chính:

 • /usr/src/linux/
 • Tệp Kernel
 • Kernel 2.6.x, 3.x và 4.x làm mục tiêu.
 • Tùy chỉnh cấu hình kernel hiện tại.
 • Tạo một kernel mới và các mô-đun kernel thích hợp.
 • Cài đặt kernel mới và bất kỳ mô-đun nào.
 • Đảm bảo rằng trình quản lý khởi động có thể định vị kernel mới và các tệp liên quan.
 • Tập tin cấu hình mô-đun.
 • Sử dụng DKMS để biên dịch các mô-đun kernel.
 • Nhận thức về dracut.

Sau đây là một phần danh sách các tệp, thuật ngữ và tiện ích được sử dụng:

 • mkinitrd
 • mkinitramfs
 • make
 • make targets (all, config, xconfig, menuconfig, gconfig, oldconfig, mrproper, zImage, bzImage, modules, modules_install, rpm-pkg, binrpm-pkg, deb-pkg)
 • gzip
 • bzip2
 • module tools
 • /usr/src/linux/.config
 • /lib/modules/kernel-version/
 • depmod
 • dkms

201.3 Quản lý thời gian chạy Kernel và Khắc phục sự cố(trọng số: 4)

Trọng số 4
Mô tả Ứng viên phải có khả năng quản lý và/hoặc truy vấn kernel 2.6.x, 3.x hoặc 4.x và các mô-đun có thể tải của nó. Ứng viên phải xác định và khắc phục các vấn đề phổ biến về thời gian khởi động và chạy. Ứng viên nên hiểu cách phát hiện và quản lý thiết bị bằng udev. Mục tiêu này bao gồm việc khắc phục sự cố các quy tắc udev.

Phạm vi kiến thức chính:

 • Sử dụng các tiện ích dòng lệnh để lấy thông tin về kernel và mô-đun của nó hiện đang chạy.
 • Tải và dỡ bỏ các mô-đun kernel theo cách thủ công.
 • Xác định khi nào các mô-đun có thể được tháo bỏ.
 • Xác định những tham số mà mô-đun chấp nhận.
 • Định cấu hình hệ thống để tải các mô-đun theo tên khác so với tên tệp của chúng.
 • /proc filesystem
 • Content of /, /boot/ , and /lib/modules/
 • Các công cụ và tiện ích để phân tích thông tin về phần cứng hiện có
 • quy tắc udev

Sau đây là một phần danh sách các tệp, thuật ngữ và tiện ích được sử dụng:

 • /lib/modules/kernel-version/modules.dep
 • module configuration files in /etc/
 • /proc/sys/kernel/
 • /sbin/depmod
 • /sbin/rmmod
 • /sbin/modinfo
 • /bin/dmesg
 • /sbin/lspci
 • /usr/bin/lsdev
 • /sbin/lsmod
 • /sbin/modprobe
 • /sbin/insmod
 • /bin/uname
 • /usr/bin/lsusb
 • /etc/sysctl.conf, /etc/sysctl.d/
 • /sbin/sysctl
 • udevmonitor
 • udevadm monitor
 • /etc/udev/

Chủ đề 202: Khởi động hệ thống

202.1 Tùy chỉnh khởi động hệ thống (trọng số: 3)

Trọng số 3
Mô tả Ứng viên phải có khả năng truy vấn và điều chỉnh hành vi của các dịch vụ hệ thống ở nhiều mục tiêu/cấp độ chạy khác nhau. Cần có sự hiểu biết thấu đáo về systemd, SysV Init và quy trình khởi động Linux. Mục tiêu này bao gồm việc tương tác với các mục tiêu systemd và các cấp độ chạy init của SysV.

Phạm vi kiến thức chính:

 • Systemd
 • SysV init
 • Mô tả Cơ sở Tiêu chuẩn (LSB)

Sau đây là một phần danh sách các tệp, thuật ngữ và tiện ích được sử dụng:

 • /usr/lib/systemd/
 • /etc/systemd/
 • /run/systemd/
 • systemctl
 • systemd-delta
 • /etc/inittab
 • /etc/init.d/
 • /etc/rc.d/
 • chkconfig
 • update-rc.d
 • init and telinit

202.2 Khôi phục hệ thống (trọng số: 4)

Trọng số 4
Mô tả Ứng viên phải có khả năng thao tác đúng cách với hệ thống Linux trong cả quá trình khởi động và khôi phục. Mục tiêu này bao gồm việc sử dụng cả tiện ích init và các tùy chọn kernel liên quan đến init. Ứng viên phải có khả năng xác định nguyên nhân gây ra lỗi khi tải và sử dụng trình quản lý khởi động. GRUB phiên bản 2 và GRUB Legacy là những bộ trình quản lý khởi động được quan tâm. Cả hệ thống BIOS và UEFI đều được bảo vệ.

Phạm vi kiến thức chính:

 • BIOS and UEFI
 • Khởi động NVMe
 • GRUB phiên bản 2 and Legacy
 • grub shell
 • bắt đầu trình quản lý khởi động và chuyển sang kernel
 • tải kernel
 • khởi tạo và thiết lập phần cứng
 • khởi tạo và thiết lập daemon/dịch vụ
 • Biết các vị trí cài đặt của bộ trình quản lý khởi động khác nhau trên đĩa cứng hoặc thiết bị di động.
 • Viết lên các tùy chọn bộ trình quản lý khởi động tiêu chuẩn và sử dụng shells bộ tải khởi động.
 • Sử dụng chế độ cấp cứu và khẩn cấp systemd.

Sau đây là một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • mount
 • fsck
 • inittab, telinit and init with SysV init
 • The contents of /boot/, /boot/grub/ and /boot/efi/
 • EFI System Partition (ESP)
 • GRUB
 • grub-install
 • efibootmgr
 • UEFI shell
 • initrd, initramfs
 • Master boot record
 • systemctl

202.3 Thay thế Trình quản lý khởi động (trọng số: 2)

Trọng số 2
Mô tả Ứng viên nên biết về các trình quản lý khởi động và các tính năng chính của chúng.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • SYSLINUX, ISOLINUX, PXELINUX
 • Hiểu về PXE cả BIOS lẫn UEFI
 • Nhận thức về systemd-boot and U-Boot

Sau đây là một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • syslinux
 • extlinux
 • isolinux.bin
 • isolinux.cfg
 • isohdpfx.bin
 • efiboot.img
 • pxelinux.0
 • pxelinux.cfg/
 • uefi/shim.efi
 • uefi/grubx64.efi

Chủ đề 203: Hệ thống tập tin và Các thiết bị

203.1 Vận hành hệ thống tập tin Linux (trọng số: 4)

Trọng số 4
Mô tả Ứng viên phải có khả năng định cấu hình và điều hướng đúng cách hệ thống tập tin tiêu chuẩn Linux . Mục tiêu này bao gồm việc định cấu hình và gắn kết các loại hệ thống tập tin khác nhau.

Phạm vi kiến thức chính:

 • Cơ sở chung về cấu hình fstab
 • Các công cụ và tiện ích để xử lý các phân vùng và tập tin trao đổi
 • Sử dụng UUID để xác định và gắn hệ thống tệp
 • Hiểu biết về các đơn vị gắn kết systemd

Sau đây là một phần danh sách các tệp, thuật ngữ và tiện ích được sử dụng:

 • /etc/fstab
 • /etc/mtab
 • /proc/mounts
 • mount and umount
 • blkid
 • sync
 • swapon
 • swapoff

203.2 Duy trì một Hệ thống tập tin Linux (trọng số: 3)

Trọng số 3
Mô tả Ứng viên phải có khả năng duy trì hệ thống tập tin Linux đúng cách bằng cách sử dụng các tiện ích hệ thống. Mục tiêu này bao gồm thao tác các hệ thống tập tin tiêu chuẩn và giám sát các thiết bị SMART.

Phạm vi kiến thức chính:

 • Các công cụ và tiện ích để thao tác và ext2, ext3 và ext4
 • Các công cụ và tiện ích để thực hiện các thao tác Btrfs cơ bản, bao gồm cả các tập con và sao lưu dữ liệu tạm thời nhanh
 • Các công cụ và tiện ích thao tác XFS
 • Nhận thức về ZFS

Sau đây là một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • mkfs (mkfs.*)
 • mkswap
 • fsck (fsck.*)
 • tune2fs, dumpe2fs and debugfs
 • btrfs, btrfs-convert
 • xfs_info, xfs_check, xfs_repair, xfsdump and xfsrestore
 • smartd, smartctl

203.3 Tạo và định cấu hình các lựa chọn trên hệ thống tập tin (trọng số: 2)

Trọng số 2
Mô tả Ứng viên phải có khả năng định cấu hình hệ thống tập tin tự động gắn kết bằng AutoFS. Mục tiêu này bao gồm việc định cấu hình tự động cho hệ thống tệp mạng và thiết bị. Cũng bao gồm việc tạo hệ thống tệp cho các thiết bị như CD-ROM và kiến thức về tính năng cơ bản của hệ thống tệp được mã hóa.

Phạm vi kiến thức chính:

 • tập tin cấu hình autofs
 • Hiểu về các đơn vị tự động đếm
 • Các công cụ và tiện ích UDF và ISO9660
 • Nhận thức về các hệ thống tập tin CD-ROM khác (HFS)
 • Nhận thức về các phần mở rộng hệ thống tập tin CD-ROM (Joliet, Rock Ridge, El Torito)
 • Kiến thức các tính năng cơ bản về mã hóa dữ liệu (dm-crypt/LUKS)

Sau đây là một phần danh sách các tệp, thuật ngữ và tiện ích được sử dụng:

 • /etc/auto.master
 • /etc/auto.[dir]
 • mkisofs
 • cryptsetup

Chủ đề 204: Quản trị Thiết bị Lưu trữ Nâng cao

204.1 Định cấu hình RAID (trọng số: 3)

Trọng số 3
Mô tả Ứng viên phải có khả năng cấu hình và triển khai  phần mềm RAID. Mục tiêu này bao gồm việc sử dụng và cấu hình RAID 0, 1 và 5.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Các tập tin và tiện ích cấu hình phần mềm RAID

Sau đây là một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • mdadm.conf
 • mdadm
 • /proc/mdstat
 • partition type 0xFD

204.2 Điều chỉnh quyền truy cập thiết bị lưu trữ (trọng số: 2)

Trọng số 2
Mô tả Ứng viên phải có khả năng định cấu hình các tùy chọn kernel để hỗ trợ các ổ đĩa khác nhau. Mục tiêu này bao gồm các công cụ phần mềm để xem và sửa đổi cài đặt đĩa cứng bao gồm các thiết bị iSCSI.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Các công cụ và tiện ích để định cấu hình DMA cho thiết bị IDE bao gồm ATAPI và SATA
 • Các công cụ và tiện ích để cấu hình Ổ  cứng SSD bao gồm AHCI và NVMe
 • Các công cụ và tiện ích để thao tác hoặc phân tích tài nguyên hệ thống (ví dụ: ngắt)
 • Nhận thức về lệnh sdparm và cách sử dụng nó
 • Các công cụ, tiện ích dành cho iSCSI
 • Nhận thức về SAN, bao gồm các giao thức liên quan (AoE, FCoE)

Sau đây là một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • hdparm, sdparm
 • nvme
 • tune2fs
 • fstrim
 • sysctl
 • /dev/hd*, /dev/sd*, /dev/nvme*
 • iscsiadm, scsi_id, iscsid and iscsid.conf
 • WWID, WWN, LUN numbers

204.3 Trình quản lý phân vùng logic (trọng số: 3)

Trọng số 3
Mô tả Ứng viên phải có khả năng tạo và xóa các phân vùng ảo, tập hợp các ổ đĩa cứng vật lý và ổ đĩa cứng vật lý. Mục tiêu này bao gồm sao lưu dữ liệu tạm thời nhanh chóng và thay đổi kích thước khối phân vùng logic

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Các công cụ trong bộ LVM
 • Thay đổi kích thước, đổi tên, tạo và xóa các khối phân vùng logic, tập hợp các ổ đĩa cứng vật lý và ổ đĩa cứng vật lý.
 • Tạo và duy trì sao lưu dữ liệu tạm thời nhanh chóng
 • Kích hoạt tập hợp các ổ đĩa cứng vật lý

Sau đây là một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • /sbin/pv*
 • /sbin/lv*
 • /sbin/vg*
 • mount
 • /dev/mapper/
 • lvm.conf

Chủ đề 205: Cấu hình mạng

205.1 Cấu hình mạng cơ bản (trọng số: 3)

Trọng số 3
Mô tả Ứng viên phải có khả năng định cấu hình một thiết bị mạng để có thể kết nối với mạng cục bộ, có dây hoặc không dây và mạng diện rộng. Mục tiêu này bao gồm khả năng giao tiếp giữa các mạng con khác nhau trong một mạng duy nhất bao gồm cả mạng lưới IPv4 và IPv6.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Tiện ích để định cấu hình và thao tác các giao diện mạng ethernet
 • Định cấu hình quyền truy cập cơ bản vào mạng không dây

Sau đây là một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • ifconfig
 • route
 • arp
 • iw
 • iwconfig
 • iwlist

205.2 Cấu hình mạng nâng cao (trọng số: 4)

Trọng số 4
Mô tả Ứng viên phải có khả năng định cấu hình một thiết bị mạng để thực hiện các phương thức xác thực mạng khác nhau. Mục tiêu này bao gồm việc định cấu hình thiết bị đa chủ và giải quyết các vấn đề liên lạc.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Các tiện ích để điều khiển bằng tay bảng định tuyến
 • Các tiện ích để định cấu hình và thao tác các giao diện mạng ethernet
 • Các tiện ích để phân tích trạng thái của các thiết bị mạng
 • Các tiện ích để giám sát và phân tích lưu lượng TCP/IP

Sau đây là một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • ip
 • ifconfig
 • route
 • arp
 • ss
 • netstat
 • lsof
 • ping, ping6
 • nc
 • tcpdump
 • nmap

205.3 Khắc phục sự cố mạng (trọng số: 4)

Trọng số 4
Mô tả Ứng viên phải có khả năng xác định và khắc phục các sự cố phổ biến trong thiết lập mạng, bao gồm kiến thức về vị trí của các tệp cấu hình cơ bản và lệnh.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Vị trí và nội dung của các tập tin hạn chế truy cập
 • Các tiện ích để định cấu hình và thao tác các giao diện mạng ethernet
 • Các tiện ích để quản lý bảng định tuyến
 • Các tiện ích để liệt kê trạng thái mạng.
 • Các tiện ích để lấy thông tin về cấu hình mạng
 • Các thông tin phương về các thiết bị phần cứng được duyệt và sử dụng
 • Các tệp khởi động hệ thống và nội dung của chúng (Systemd và SysV init)
 • Nhận thức về Quản lý mạng và tác động của nó đến cấu hình mạng

Sau đây là một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • ip
 • ifconfig
 • route
 • ss
 • netstat
 • /etc/network/, /etc/sysconfig/network-scripts/
 • ping, ping6
 • traceroute, traceroute6
 • mtr
 • hostname
 • System log files such as /var/log/syslog, /var/log/messages and the systemd journal
 • dmesg
 • /etc/resolv.conf
 • /etc/hosts
 • /etc/hostname, /etc/HOSTNAME
 • /etc/hosts.allow, /etc/hosts.deny

Chủ đề 206: Bảo trì Hệ thống

206.1 Tạo và cài đặt chương trình từ nguồn   (trọng số: 2)

Trọng số Ứng viên phải có khả năng xây dựng và cài đặt một chương trình thực thi từ nguồn. Mục tiêu này bao gồm khả năng giải nén một tập tin nguồn.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Giải nén mã nguồn bằng các tiện ích nén và lưu trữ phổ biến.
 • Hiểu những điều cơ bản về sự cấp thiết để biên dịch các chương trình.
 • Áp dụng các tham số cho tập lệnh cấu hình.
 • Biết nguồn được lưu trữ theo mặc định ở đâu.

Sau đây là một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • /usr/src/
 • gunzip
 • gzip
 • bzip2
 • xz
 • tar
 • configure (cấu hình)
 • make (thực hiện)
 • uname
 • install (cài đặt)
 • patch (nối các mảnh)

206.2 Hoạt động sao lưu (trọng số: 3)

Trọng số 3
Mô tả Ứng viên phải có khả năng sử dụng các công cụ hệ thống để sao lưu dữ liệu hệ thống quan trọng.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Kiến thức về các thư mục phải có trong bản sao lưu
 • Nhận thức về các giải pháp sao lưu mạng như Amanda, Bacula, Bareos và BackupPC
 • Kiến thức về lợi ích và hạn chế của băng từ, CDR, đĩa hoặc phương tiện sao lưu khác
 • Thực hiện sao lưu một phần và thủ công.
 • Xác minh tính toàn vẹn của các tập tin sao lưu.
 • Khôi phục một phần hoặc toàn bộ bản sao lưu.

Sau đây là một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • /bin/sh
 • dd
 • tar
 • /dev/st* and /dev/nst*
 • mt
 • rsync

206.3 Thông báo cho người dùng về các vấn đề liên quan đến hệ thống (trọng số: 1)

Trọng số 1
Mô tả Ứng viên phải có khả năng thông báo cho người dùng về các vấn đề hiện tại liên quan đến hệ thống.

Các phạm vi kiến thức chính:

 • Tự động giao tiếp với người dùng thông qua tin nhắn đăng nhập.
 • Thông báo cho người dùng đang hoạt động về việc bảo trì hệ thống

Sau đây là một phần danh sách các tệp, điều khoản và tiện ích được sử dụng: 

 • /etc/issue
 • /etc/issue.net
 • /etc/motd
 • wall
 • shutdown
 • systemctl