Lệ phí thi năm 2023

Hình 1: Bố cục ảnh thành phần (một phần)

Lựa chọn quốc gia của bạn bên dưới để xem lệ phí thi

 

Nền tảng căn bản
Linux Essentials: 010 USD $120 Mua phiếu thi
Security Essentials: 020 USD $120 Mua phiếu thi
Web Development Essentials: 030 USD $120 Mua phiếu thi
Linux Chuyên nghiệp
LPIC-1: 101 USD $200 Mua phiếu thi
LPIC-1: 102 USD $200 Mua phiếu thi
LPIC-2: 201 USD $200 Mua phiếu thi
LPIC-2: 202 USD $200 Mua phiếu thi
LPIC-3 Mixed Environment: 300 USD $200 Mua phiếu thi
LPIC-3 Security: 303 USD $200 Mua phiếu thi
LPIC-3 Virtualization and Containerization: 305 USD $200 Mua phiếu thi
LPIC-3 High Availability and Storage Clusters: 306 USD $200 Mua phiếu thi
Công nghệ mở
DevOps Tools Engineer: 701 USD $200 Mua phiếu thi
BSD Specialist: 702 USD $200 Mua phiếu thi

Nền tảng căn bản
Linux Essentials: 010 USD $100 Mua phiếu thi
Security Essentials: 020 USD $100 Mua phiếu thi
Web Development Essentials: 030 USD $100 Mua phiếu thi
Linux Chuyên nghiệp
LPIC-1: 101 USD $165 Mua phiếu thi
LPIC-1: 102 USD $165 Mua phiếu thi
LPIC-2: 201 USD $165 Mua phiếu thi
LPIC-2: 202 USD $165 Mua phiếu thi
LPIC-3 Mixed Environment: 300 USD $165 Mua phiếu thi
LPIC-3 Security: 303 USD $165 Mua phiếu thi
LPIC-3 Virtualization and Containerization: 305 USD $165 Mua phiếu thi
LPIC-3 High Availability and Storage Clusters: 306 USD $165 Mua phiếu thi
Công nghệ mở
DevOps Tools Engineer: 701 USD $165 Mua phiếu thi
BSD Specialist: 702 USD $165 Mua phiếu thi

Nền tảng căn bản
Linux Essentials: 010 USD $80 Mua phiếu thi
Security Essentials: 020 USD $80 Mua phiếu thi
Web Development Essentials: 030 USD $80 Mua phiếu thi
Linux Chuyên nghiệp
LPIC-1: 101 USD $132 Mua phiếu thi
LPIC-1: 102 USD $132 Mua phiếu thi
LPIC-2: 201 USD $132 Mua phiếu thi
LPIC-2: 202 USD $132 Mua phiếu thi
LPIC-3 Mixed Environment: 300 USD $132 Mua phiếu thi
LPIC-3 Security: 303 USD $132 Mua phiếu thi
LPIC-3 Virtualization and Containerization: 305 USD $132 Mua phiếu thi
LPIC-3 High Availability and Storage Clusters: 306 USD $132 Mua phiếu thi
Công nghệ mở
DevOps Tools Engineer: 701 USD $132 Mua phiếu thi
BSD Specialist: 702 USD $132 Mua phiếu thi

Nền tảng căn bản
Linux Essentials: 010 EUR €110 Mua phiếu thi
Security Essentials: 020 EUR €110 Mua phiếu thi
Web Development Essentials: 030 EUR €110 Mua phiếu thi
Linux Chuyên nghiệp
LPIC-1: 101 EUR €176 Mua phiếu thi
LPIC-1: 102 EUR €176 Mua phiếu thi
LPIC-2: 201 EUR €176 Mua phiếu thi
LPIC-2: 202 EUR €176 Mua phiếu thi
LPIC-3 Mixed Environment: 300 EUR €176 Mua phiếu thi
LPIC-3 Security: 303 EUR €176 Mua phiếu thi
LPIC-3 Virtualization and Containerization: 305 EUR €176 Mua phiếu thi
LPIC-3 High Availability and Storage Clusters: 306 EUR €176 Mua phiếu thi
Công nghệ mở
DevOps Tools Engineer: 701 EUR €176 Mua phiếu thi
BSD Specialist: 702 EUR €176 Mua phiếu thi

Nền tảng căn bản
Linux Essentials: 010 JPY ¥10,000 Mua phiếu thi
Security Essentials: 020 JPY ¥10,000 Mua phiếu thi
Web Development Essentials: 030 JPY ¥10,000 Mua phiếu thi
Linux Chuyên nghiệp
LPIC-1: 101 JPY ¥15,000 Mua phiếu thi
LPIC-1: 102 JPY ¥15,000 Mua phiếu thi
LPIC-2: 201 JPY ¥15,000 Mua phiếu thi
LPIC-2: 202 JPY ¥15,000 Mua phiếu thi
LPIC-3 Mixed Environment: 300 JPY ¥15,000 Mua phiếu thi
LPIC-3 Security: 303 JPY ¥15,000 Mua phiếu thi
LPIC-3 Virtualization and Containerization: 305 JPY ¥15,000 Mua phiếu thi
LPIC-3 High Availability and Storage Clusters: 306 JPY ¥15,000 Mua phiếu thi
Công nghệ mở
DevOps Tools Engineer: 701 JPY ¥15,000 Mua phiếu thi
BSD Specialist: 702 JPY ¥15,000 Mua phiếu thi